//
you're reading...
góp nhặt cát đá, NHÓM HUẾ, về Phật pháp

Kinh Cầu An – Kinh A Di Đà – Thầy Thích Trí Thoát tụng

 

 

Dec 1, 2014 (TM)

Nguyễn Tường Khoa góp nhặt.

 

 

Pháp Vương Vô Thượng Tôn
Tam Giới Vô Luân Thất
Thiên Nhân Chi Đạo Sư
Tứ Sanh Chi Từ Phụ
Ư Nhất Niệm Quy Y
Năng Diệt Tam Kỳ Nghiep
Xưng Dương Nhược Tán Thán
Ức Kiếp Mạc Năng Tận
Đệ Tử ….. Nhất Tâm chí thành Quy Mạng Đảnh Lễ Nam Mô Thập Phương Tam Thế Chư Phật Bổn Sư ( 3x )
Đệ Tử ….. Nhất Tâm chí thành Quy Mạng Đảnh Lễ Nam Mô Thập Phương Tam Thế Chư Đại Đạo Sư ( 3x)
Nam mô Lăng Nghiêm Hội thượng Phật Bồ tát. (3x)

Diệu trạm tổng trì bất động tôn,
Thủ Lăng Nghiêm Vương thế hy hữu.
Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng.
Bất lịch tăng kỳ hoạch Pháp thân.

Nguyện kim đắc quả thành Bảo Vương
Hoàn độ như thị Hằng sa chúng.
Tương thử thâm tâm phụng trần sát,
Thị tắc danh vi báo Phật ân.

Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh,
Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập.
Như nhất chúng sanh vị thành Phật,
Chung bất ư thử thủ Nê hoàn.

Ðại hùng đại lực đại từ bi,
Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc.
Linh ngã tảo đăng Vô Thượng Giác,
Ư thập phương giới tọa đạo tràng,

Thuấn-nhã-đa tánh khả tiêu vong,
Thước-ca-ra tâm vô động chuyển.

Nam mô thường trụ thập phương Phật.
Nam mô thường trụ thập phương Pháp.
Nam mô thường trụ thập phương Tăng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.
Nam mô Kim Cang Tạng Bồ tát.
Nhĩ thời Thế Tôn, tùng nhục kế trung, dõng bá bảo quang, quang trung dõng xuất , thiên diệp bảo liên, hữu hóa Như Lai, tọa bảo hoa trung. Ðảnh phóng thập đạo , bách bảo quang minh, nhất nhất quang minh, giai biến thị hiện thập Hằng Hà sa Kim cang mật tích, kình sơn trì sử, biến hư không giới. Ðại chúng ngưỡng quan, úy ái kiêm bão, cầu Phật ai hựu, nhất tâm thính Phật vô kiến đảnh tướng, phóng quang Như Lai tuyên thuyết thần chú.
Khể thủ Quang minh đại Phật đảnh
Như Lai Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm.
Nếu người chí tâm thường trì tụng
Tất cả sở nguyện đều viên thành
Con nay nhất tâm chí thành nguyện vì Pháp Giới chúng sanh khắp cùng hư không biến pháp giới.
Hết thảy các chúng sanh đang chịu khổ não nơi 3 đường ác đạo, cùng hết thảy chúng sanh chịu khỗ não trong lục đạo luân hôi và hết thảy chúng hữu tình luân chuyển trong 4 loài , noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh.
Nguyện vì hết thảy chúng sanh đang chịu cảnh khổ trầm luân , mê mất bổn tậm, thường tạo ác nghiệp như thế như thế . Cũng vì hộ trì chánh pháp của Thập Phương Tam Thế Phật , muốn pháp ở đời lâu, muốn giữ gìn chánh đạo mà khởi tâm đại bi vô tận nguyện trì tụng Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Vô Thượng Thần Chú Này để lợi ích cho hết thảy chúng sanh, và Bảo vệ chánh pháp của chư Phật Như Lai.Nguyện Pháp Giới Vô Tận thì thân con cũng vô tận, mỗi mỗi vi trần quốc độ đều có vi trần Thân con, đối trước chư Phật Như Lai mà khởi tâm dũng mãnh , Khởi tâm đại bi trì tụng Thủ Lăng Nghiêm Chú này.
Đệ Tử …. Nhất Tâm Chí Thành Đảnh lễ Nam mô Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Vô Thượng Thần Chú ( 3x)

Đệ Nhất Hội

Nam-mô tát đát tha Tô già đa da A ra ha đế Tam-miệu tam bồ đà tỏa. Tát đát tha Phật đà cu tri sắt ni sam.
Nam-mô tát bà Bột đà bột địa, Tát đa bệ tệ.
Nam-mô tát đa nẩm Tam-miệu tam bồ đà Cu tri nẩm. Ta xá ra bà ca Tăng già nẩm
. Nam-mô lô kê A-La-Hán đa nẩm.
. Nam-mô tô lô đa ba na nẩm.
. Nam-mô ta yết rị đà dà di nẩm.
. Nam-mô lô kê tam-miệu dà đa nẩm. Tam-miệu dà ba ra
Ðể ba đa na nẩm.
Nam-mô đề bà ly sắt nỏa.
Nam-mô tất đà da,Tỳ địa da Ðà ra ly sắc nỏa. Xá ba noa Yết ra ha, Ta ha ta ra ma tha nẩm
Nam-mô bạt ra ha ma ni
. Nam-mô nhơn đà ra da
Nam-mô bà già bà đế,Lô đà ra da,Ô ma bát đế , Ta hê dạ da.
Nam-mô bà già bà đế
Na ra dả Noa da. Bàn giá ma ha tam mộ đà da
Nam-mô tất yết rị đa da
Nam-mô bà già bà đế . Ma ha ca ra da, Ðịa rị bác lặc na Dà ra. tỳ đà ra , Ba noa ca ra da. A địa mục đế, Thi ma xá na nê Bà tất nê ,Ma đát rị dà noa
. Nam-mô tất yết rị đa da
. Nam-mô bà già bà đế, Ða tha già đa cu ra da
Nam-mô bát đầu ma cu ra da.
Nam-mô bạt xà ra cu ra da.
Nam-mô ma ni cu ra da
. Nam-mô già xà cu ra da
. Nam-mô bà già bà đế, Ðế rị trà Du ra tây na, Ba ra ha ra noa ra xà da, Ða tha dà đa da
. Nam-mô bà già bà đế
. Nam-mô A di đa bà da ,Ða tha dà đa da, A ra ha đế, Tam-miệu tam bồ đà da
Nam-mô bà già bà đế, A sô bệ da, Ða tha già đa da, A ra ha đế Tam-miệu tam bồ đà da
Nam-mô bà già bà đế, Bệ sa xà da Cu lô phệ trụ rị da , Bát ra bà ra xà da ,Ða tha già đa da.
. Nam-mô bà già bà đế, Tam bổ sư bí đa, Tát lân nại ra lặc xà da, Ða tha dà đa da ,A ra ha đế Tam-miệu tam bồ đà da.
Nam-mô bà dà bà đế, Xá kê dã mẫu na duệ, Ða tha dà đa da ,A ra ha đế , Tam-miệu tam bồ đà da .
Nam-mô bà già bà đế , Lặc đát na kê đô ra xà da, Ða tha già đa da, A ra ha đế ,Tam-miệu tam bồ đà da , Ðế biều Nam-mô tát yết rị đa , ế đàm bà già bà đa ,Tát đát tha dà đô sắc ni sam, Tát đát đa bát đát lam.
Nam-mô a bà ra thị đam , Bát ra đế Dương kỳ ra, Tát ra bà Bộ đa yết ra ha, Ni yết ra ha Yết ca ra ha ni, Bạt ra bí địa da Sất đà nể, A ca ra Mật rị trụ , Bát rị đát ra da Nãnh yết rị ,Tát ra bà Bàn đà na Mục xoa ni, Tát ra bà Ðột sắt tra, Ðột tất phạp, Bát na nể Phạt ra ni , Giả đô ra Thất đế nẩm, Yết ra ha Ta ha tát ra nhã xà , Tỳ đa băng ta na yết rị , A sắc tra băng xá đế nẩm, Na xoa sát đát ra nhã xà , Ba ra tát đà na yết rị, A sắc tra nẩm , Ma ha yết ra ha nhã xà, Tỳ đa băng tát na yết rị , Tát bà xá đô lô Nể bà ra nhã xà, Hô lam đột tất phạp Nan giá na xá ni, Bí sa xá Tất đát ra, A kiết ni Ô đà ca ra nhã xà , A bát ra thị đa cu ra. Ma ha bát ra chiến trì ,
Ma ha điệp đa, Ma ha đế xà Ma ha thuế đa xà bà ra, Ma ha bạt ra bàn đà ra Bà tất nể , A rị da đa ra, Tỳ rị cu tri, Thệ bà tỳ xà da. Bạt xà ra ma lễ , để Tỳ xá rô đa , Bột đằng dõng ca ,Bạt xà ra chế hắt na a giá , Ma ra chế bà Bát ra chất đa, Bạt xà ra thiện trì, Tỳ xá ra giá , Phiến đa xá Bệ đề bà Bổ thị đa, Tô ma rô ba , Ma ha thuế đa , A rị da đa ra , Ma ha bà ra a bát ra , Bạt xà ra thương yết ra chế bà , Bạt xà ra cu ma rị , Cu lam đà rị , Bạt xà ra hắt tát đa giá ,Tỳ địa da Kiền giá na Ma rị ca , Khuất tô mẫu Bà yết ra đá na, Bệ rô giá na , Cu rị da ,Dạ ra thố Sắt ni sam , Tỳ chiết lam bà ma ni giá , Bạt xà ra ca na ca ba ra bà , Lô xà na Bạt xà ra, đốn trỉ giá , Thuế đa giá Ca ma ra ,Sát sa thi Ba ra bà , ế đế di đế Mẫu đà ra Yết noa , Ta bệ ra sám, Quật phạm đô .Ấn thố na mạ mạ tỏa

Ðệ Nhị Hội

Ô Hồng , Rị sắt yết noa, Bát lặt xá tất đa ,Tát đát tha Già đô sắt ni sam. Hổ hồng đô lô ung ,Chiêm bà na. Hổ hồng đô lô ung, Tất đam bà na. Hổ hồng đô lô ung, Ba ra sắt địa da Tam bát xoa Noa yết ra
. Hổ hồng đô lô ung, Tát bà dược xoa, Hắc ra sát ta, Yết ra ha nhã xà, Tỳ đằng băng tát na yết ra. Hổ hồng đô lô ung , Giả đô ra Thất để nẩm, Yết ra ha , Ta ha tát ra nẩm, Tỳ đằng băng tát na ra. Hổ hồng đô lô ung, Ra xoa ,Bà già phạm Tát đát tha Già đô sắt ni sam , Ba ra điểm Xà kiết rị , Ma ha ta ha tát ra , Bột thọ ta ha tát ra Thất rị sa, Cu tri ta ha tát nê Ðế lệ , a tệ đề thị bà rị đa, Tra tra anh ca, Ma ha bạt xà lô đà ra, Ðế rị bồ bà na , Man trà ra. Ô hồng, Ta tất đế Bạc bà đô, Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa.
Ðệ Tam Hội
Ra xà bà dạ, Chủ ra bạt dạ ,A kỳ ni bà dạ , Ô đà ca bà dạ ,Tỳ xa bà dạ , Xá tát đa ra bà dạ , Bà ra chước yết ra bà dạ , Ðột sắt xoa bà dạ , A xá nể bà dạ , A ca ra Mật rị trụ bà dạ ,Ðà ra ni bộ di kiếm Ba già ba đà bà dạ , Ô ra ca bà đa bà dạ , Lạt xà đàn trà bà dạ , Na dà bà dạ , Tỳ điều đát bà dạ, Tô ba ra noa bà dạ ,Dược xoa yết ra ha, Ra xoa tư yết ra ha, Tất rị đa yết ra ha , Tỳ xá giá yết ra ha ,Bộ đa yết ra ha. Cưu bàn trà yết ra ha , Bổ đơn na yết ra ha , Ca tra bổ đơn na yết ra ha , Tất kiền độ yết ra ha , A bá tất ma ra yết ra ha , Ô đàn ma đà yết ra ha , Xa dạ yết ra ha , Hê rị bà đế yết ra ha , Xả đa ha rị nẩm , Yết bà ha rị nẩm , rô địa ra ha rị nẩm , Mang ta ha rị nẩm , Mê đà ha rị nẩm , Ma xà ha rị nẩm , Xà đa ha rị nữ , Thị tỷ đa ha rị nẩm , Tỳ đa ha rị nẩm , Bà đa ha rị nẩm , A du giá ha rị nữ , Chất đa ha rị nữ Ðế sam tát bệ sam , Tát bà yết ra ha nẩm, Tỳ đà dạ xà Sân đà dạ di , Kê ra dạ di ,Ba rị bạt ra giả ca Hất rị đởm . Tỳ đà dạ xà Sân đà dạ di , Kê ra dạ di , Trà diễn ni Hất rị đởm. Tỳ đà dạ xà Sân đà dạ di , Kê ra dạ di , Ma ha bát du bát đát dạ , rô đà ra Hất rị đởm. Tỳ đà dạ xà Sân đà dạ di , Kê ra dạ di , Na ra dạ noa Hất rị đởm . Tỳ đà dạ xà Sân đà dạ di , Kê ra dạ di , Ðát đỏa già rô trà tây Hất rị đởm. Tỳ đà dạ xà Sân đà dạ di , Kê ra dạ di , Ma ha ca ra Ma đát rị già noa Hất rị đởm . Tỳ đà dạ xà Sân đà dạ di , Kê ra dạ di , Ca ba rị ca Hất rị đởm. Tỳ đà dạ xà Sân đà dạ di , Kê ra dạ di ,Xà da yết ra Ma độ yết ra Tát bà ra tha ta đạt na Hất rị đởm . Tỳ đà dạ xà Sân dà dạ di , Kê ra dạ di , Giả đốt ra Bà kỳ nể Hất rị đởm . Tỳ đà dạ xà Sân đà dạ di , Kê ra dạ di , Tỳ rị dương hất rị tri , Nan đà kê sa ra ,già noa bát đế , Sách hê dạ Hất rị đởm .Tỳ đà dạ xà Sân đà dạ di, Kê ra dạ di , Na yết na xá ra bà noa, Hất rị đởm . Tỳ đà dạ xà Sân đà dạ di , Kê ra dạ di , A-la-hán Hất rị đởm. Tỳ đà dạ xà Sân đà dạ di , Kê ra dạ di ,Tỳ đa ra dà Hất rị đởm . Tỳ đà dạ xà Sân đà dạ di , Kê ra dạ di , Bạt xà ra ba nễ , Cu hê dạ cu hê dạ , Ca địa bác đế Hất rị đởm . Tỳ đà dạ xà Sân đà dạ di Kê ra dạ di , Ra xoa võng, Bà già phạm .Ấn thố na mạ mạ tỏa
Ðệ Tứ Hội

Bà già phạm , Tát đát đa bát đát ra , Nam-mô tý đô đế , A tất đa na ra lặc ca , Ba ra bà Tất phổ tra , Tỳ ca tát đát đa bát đế rị , Thập Phật ra thập Phật ra, Ðà ra đà ra ,Tần đà ra tần đà ra , Sân đà sân đà , Hổ hồng hổ hồng , Phấn tra , phấn tra , phấn tra , phấn tra , phấn tra , Ta ha , Hê hê phấn , A mâu ca da phấn , A ba ra đề ha đa phấn , Bà ra ba ra đà phấn , A tố ra Tỳ đà ra Ba ca phấn , Tát bà đề bệ tệ phấn , Tát bà na dà tệ phấn , Tát bà dược xoa tệ phấn , Tát bà kiền thát bà tệ phấn , Tát bà bổ đơn na tệ phấn, Ca tra bổ đơn na tệ phấn , Tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn , Tát bà đột sáp tỷ lê Hất sắt đế tệ phấn , Tát bà thập bà lê tệ phấn , Tát bà a bá tất ma lê tệ phấn , Tát bà xá ra bà noa tệ phấn , Tát bà địa đế kê tệ phấn , Tát bà đát ma đà kê tệ phấn , Tát bà tỳ đà da Ra thệ giá lê tệ phấn , Xà dạ yết ra Ma độ yết ra Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn , Tỳ địa dạ Giá lê tệ phấn , Giả đô ra Phược kỳ nể tệ phấn , Bạt xà ra Cu ma rị , Tỳ đà dạ ra thệ tệ phấn . Ma ha ba ra đinh dương Xoa kỳ rị tệ phấn , Bạt xà ra thương yết ra dạ , Ba ra trượng kỳ ra xà da phấn , Ma ha ca ra dạ , Ma ha mạt đát rị ca noa.
Nam-mô ta yết rị đa da phấn , Tỷ sắt noa tỳ duệ phấn , Bột ra ha mâu ni duệ phấn , A kỳ ni duệ phấn , Ma ha yết rị duệ phấn , yết ra đàn tri duệ phấn , Miệt đát rị duệ phấn , Lao đát rị duệ phấn , Giá văn trà duệ phấn , Yết lạ ra đát rị duệ phấn , Ca bát rị duệ phấn , A địa mục chất đa Ca thi ma xá na , Bà tư nể duệ phấn , Diễn kiết chất , Tát đỏa bà tỏa , Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa.
Ðệ Ngũ Hội
Ðột sắt tra chất đa , A mạt đát rị chất đa , Ô xà ha ra , già bà ha ra, rô địa ra ha ra , Ta bà ha ra , Ma xà ha ra , Xà đà ha ra , Thị tỉ đa ha ra , Bạt lược dạ ha ra , càn đà ha ra , Bố sử ba ha ra , Phả ra ha ra , Bà tả ha ra , Bát ba chất đa , Ðột sắt tra chất đa , Lao đà ra chất đa , Dược xoa yết ra ha , Ra sát ta yết ra ha , Bế lệ đa yết ra ha , Tỳ xá giá yết ra ha , Bộ đa yết ra ha . Cưu bàn trà yết ra ha , Tất kiền đà yết ra ha , Ô đát ma đà yết ra ha , Xa dạ yết ra ha , A bá tát ma ra yết ra ha , Trạch khê cách Trà kỳ ni yết ra ha , Rị Phật đế yết ra ha , Xà di ca yết ra ha , Xá cu ni yết ra ha, Mộ đà ra Nan địa ca yết ra ha , A lam bà yết ra ha , Kiền độ ba ni yết ra ha , Thập phạt ra Yên ca hê ca ,Trụy đế dược ca , Ðát lệ đế dược ca , Giả đột thác ca Ni đề thập phạt ra , Tỷ sam ma thập phạt ra , Bạt để ca , Tỷ để ca , Thất lệ sắt mật ca , Ta nễ bát đế ca , Tát bà thập phạt ra , Thất rô kiết đế , Mạt đà bệ đạt rô chế kiếm , A ỷ rô kiềm , Mục khê rô kiềm , Yết rị đột rô kiềm , Yết ra ha Yết lam , yết noa du lam , Ðản đa du lam , Hất rị dạ du lam , Mạt mạ du lam , Bạt rị thất bà du lam , Tỷ lật sắt tra du lam , Ô đà ra du lam , Yết tri du lam , Bạt tất đế du lam , Ô rô du lam , Thường già du lam , Hắt tất đa du lam , Bạt đà du lam ,Ta phòng án già Bát ra trượng dà du lam , Bộ đa tỷ đa trà , Trà kỳ ni Thập bà ra , Ðà đột rô ca , Kiến đốt rô kiết tri , Bà lộ đa tỳ , Tát bát rô , Ha lăng già , Du sa đát ra , Ta na yết ra, Tỳ sa dụ ca , A kỳ ni Ô đà ca , Mạt ra bệ ra , Kiến đa ra , A ca ra Mật rị đốt Ðát liểm bộ ca , Ðịa lật lặc tra , Tỷ rị sắt chất ca , Tát bà na cu ra . Tứ dẫn già tệ Yết ra , rị dược xoa Ðát ra sô, Mạt ra thị Phệ đế sam , Ta bệ sam , Tất đát đa bát đát ra , Ma ha bạt xà rô Sắt ni sam , Ma ha bát lặc trượng kỳ lam , Dạ ba đột đà Xá dụ xà na , Biện đát lệ noa . Tỳ đà da Bàn đàm ca rô di , Ðế thù Bàn đàm ca rô di, Bát ra tỳ đà Bàn đàm ca lô di Ðát điệt tha

Án , A na lệ , Tỳ xá đề , Bệ ra Bạt xà ra Ðà rị , Bàn đà bàn đà nể , Bạt xà ra bàng ni phấn . Hổ hồng đô rô ung phấn ,Ta bà ha Bộ Lâm ( 108x)

 

 

Thảo luận

2 bình luận về “Kinh Cầu An – Kinh A Di Đà – Thầy Thích Trí Thoát tụng

 1. From: Tong Mai
  Dec 1, 2014

  Cám ơn Khoa bài kinh lắng lòng.
  Chị cám ơn Trọng hình hai chú tiểu Tây Tạng Trọng gởi cho chị hôm nào, bây giờ nằm dưới lớp gương trên bàn làm việc của chị.
  TMai

  Thích

  Posted by TongMai | Tháng Mười Hai 2, 2014, 2:04 sáng

Trackbacks/Pingbacks

 1. Pingback: 100 bài đọc nhiều nhất năm 2019 | thân tri - Tháng Một 1, 2020

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

%d người thích bài này: