//
home

Latest Post

Chiếc chiếu hoa cạp điều * Doãn Quốc Sỹ

      Doãn Quốc Sỹ sinh ngày 3 tháng 2 năm Quý Hợi tức ngày 17 tháng 2 năm 1923 dương lịch. Ông là con trưởng của gia đình văn nghệ sĩ. Cha ông là Doãn Hưu, một nhà nho và người em trai của ông là nhạc sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, Doãn Nho. Năm 1946, ông lập gia đình với con … Tiếp tục đọc

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 209 other followers

Blog Stats

  • 228 074 hits